skip to Main Content

Писмен превод

Писмени преводи

Писмените преводи се извършват от квалифицирани преводачи.

Писмените преводи могат да бъдат официални и неофициални.

Официалният писмен превод се извършва и подписва от заклет преводач и при необходимост се заверява в Дирекция „Консулски отношения“ на МВнР. Той предава точно и вярно съдържанието на текста, като преводът се оформя на бланка на Алекс енерджи ООД и се скачва с оригинал или копие на преведения документ.

При неофициалния превод преводачът може да извършва изменения в текста на превода (целевия текст) съобразно желанието на клиента, като извършеният превод не се оформя на бланка и не се удостоверява с подпис, заверен с печат.

Обемът на извършените писмени преводи се изчислява: стандартна страница по БДС от 1800 символа с включени интервали, изчислени въз основа на готовия превод (целевия текст) посредством опцията Word Count – Characters (with spaces). В този случай минималният обем е 1/2 страница. Над 1/2 страница се закръглява до първата цифра след десетичната запетая.

„Алекс енерджи“ ООД извършва превод на специализирана документация във всички сфери на бизнеса и технологиите. В зависимост от използваната терминология, се подбират преводачи и редактори, които имат съответните познания и професионален опит. При необходимост, е възможно да бъде осигурен външен консултант, специалист по съответната терминология.

Цените за превод на документите са разделени както по групи на сложност, така и по различната бързина на поръчката:

 • Обикновена поръчка – 3 работни дни (до 12 страници)
 • Бърза поръчка – 24 часа (обем не по – голям от 7страници)
 • Експресна поръчка – до 8 работни часа (не повече от 5 страници)

Обработването и превеждането на техническа и/или специализирана документация изисква повече време.

Преводи, възложени до 13:00 часа (CET +2), срокът на изпълнение започва тече от същия ден.

Преводи, възложени след 13:00 часа (CET +2), срокът на изпълнение започва тече от следващия работен ден.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Пакетна услуга, подходяща за стартиращи или микро предприятия с нисък оборот и малко персонал.

 • Фиксирана месечна такса според вида на бизнеса.
 • Събиране на документи от офис на клиента
 • Текущо счетоводно отчитане
 • Ежемесечни доклади за резултата от дейността
 • Годишно приключване – изготвяне на годишен финансов отчет, подаване на отчет за нуждите на статистиката, изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация, публикуване на отчет в търговски регистър
 • Отчитане на ДДС
 • Администриране на отношенията с персонала
 • Подаване на всички необходими декларации в НАП
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ, ИТ, ТР и всякакви други държавни и общински органи

Предназначени са за малки и средни предприятия и се структурират според техните нужди. Готови сме да поемем пълно обслужване, в това число:

 • Събиране на документи от офис на клиента
 • Текущо счетоводно отчитане
 • Ежемесечни доклади за резултата от дейността
 • Годишно приключване – изготвяне на годишен финансов отчет, подаване на отчет за нуждите на статистиката, изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация, публикуване на отчет в търговски регистър
 • Отчитане на ДДС
 • Администриране на отношенията с персонала
 • Подаване на всички необходими декларации в НАП
 • Съдействие по въпроси, свързани със здравословните и безопасни условия на труд
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ, ИТ, ТР и всякакви други държавни и общински органи

Заплащането се формира или на база на фиксирана месечна такса, или на обем извършена работа – според това как е по-приемливо за нашия клиент.

Оказваме пълно съдействие на клиенти, които желаят да започнат свой бизнес, в това число:

 • Изготвяне на учредителни документи;
 • Регистриране на новото юридическо лице в Търговския регистър;
 • Консултиране на клиента по въпроси, свързани с откриване и водене на разплащателна сметка, покупка на касов апарат, водене на касова книга;
 • Информиране на клиента по основни въпроси, свързани с трудово-осигурителните и данъчни задължения;
 • Изготвяне на начален бизнес план

Възнаграждението представлява еднократна фиксирана сума

Одиторски услуги

Ние не сме специализирано одиторско предприятие. Работим с водещи регистрирани одитори.

Ние ви свързваме с одитора, но не взимаме комисионна за това!

Услуги, предназначени за физически лица.

 • Попълване и подаване на всякакъв вид данъчни декларации
 • Консултации по въпроси, свързани с данъчните и осигурителните закони
 • Пенсиониране
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ, ИТ и пр.

Възнаграждението представлява еднократна твърда сума.

Устен превод

УСТЕН ПРЕВОД

АЛЕКС ЕНЕРДЖИ ООД предлага услуги по устни преводи.

Поради спецификата на тази услуга, цените се договарят за всяко конкретно запитване. За да се осигури преводач за конкретен ден и час е необходимо предварително запитване, поне 3 /три / дни по – рано.

Често при запитване за устен превод /особено, когато преводът е специализиран/ се изисква от Клиента примерен текст, който покрива поне част от терминологията на бъдещия устен превод, за да се подготви преводачът.

Видове устни преводи

 • Консекутивен – специалистът от Алекс енерджи ООД изслушва говорещия, говорещият спира и изчаква преводача да предаде смисъла на казаното на съответния език. Този тип услуга е подходяща при бизнес срещи, пътувания, туристически обиколки, посещение на официални ведомства и държавни органи, при превод от заклет преводач пред нотариус и в съдебна зала.
 • Симултанен – специалистите на Алекс енерджи ООД превеждат едновременно с говорещия в реално време. Този вид услуга се извършва от екип от двама преводачи, които се редуват. Те работят в звукоизолирани кабини, използвайки слушалки и микрофони. Тази услуга е подходяща за семинари, конференции, конгреси, бизнес обучения, презентации, дискусии, произнасяне на официални речи, филмови или кино прожекции.
 • Шушутаж (превод на ухо) – преводачът е съвсем близо до слушателя и превежда, шепнейки на ухо. Тази услуга е подходяща за малки групи участници, седящи или прави, в близост един до друг.
 • Пред нотариус – преводачът придружава клиента при изповядване на сделки, превежда документите и се уверява, че клиентът е наясно със съдържанието.
 • Придружаване – преводачът придружава един или повече клиенти по време на пътувания, преговори, срещи, туристически обиколки, настаняване и др. В различните ситуации придружаването може да включва всеки един от посочените по-горе видове устен превод.

Легализация на документи

Легализация на документи

Легализацията е процедура, при която съответните институции потвърждават достоверността на официални документи и/или автентичността на подписа на преводача.

Услугата се извършва от различни институции – министерства, агенции, дирекции, посолства, консулски служби, като включва:

 • заверки на документи и техни копия/дубликати във всички държавни институции на Р. България;
 • легализация на преводи в отдел „Легализации и заверки“ на Министерство на външните работи на Р. България;
 • заверка на документи в посолствата и консулските служби, които се намират на територията на гр. София.

Преди да бъде извършена легализация, може да бъде необходимо поставянето на допълнителна заверка на документа, която предхожда легализацията. След поставянето на всички необходими заверки, документът се превежда, редактира, оформя според изискванията за изготвяне на официален превод и заверява в съответното ведомство. След сдобиването на документа с всички необходими заверки, Документът може да бъде използван и е напълно валиден пред всички институции в държавата, за която следва да послужи.

„Алекс енерджи“ ООД подготвя и внася документи във всички посолства и държавни администрации в страната.

Процедурата по подготовка на документите за легализация, се извършва от специалисти с дългогодишен опит, което гарантира качественото и коректно обслужване от страна на „Алекс енерджи“ ООД.

Цената на легализацията в различните министерства, посолства, дирекции и др. варира в зависимост от срока на изпълнение и вида на документа. Общата стойност на услугата се формира като сбор от стойността на превода, фирмената такса и таксата на съответната институция.

Back To Top
Search