skip to Main Content

Писмен превод

Писмени преводи

Писмените преводи се извършват от квалифицирани преводачи.

Писмените преводи могат да бъдат официални и неофициални.

Официалният писмен превод се извършва и подписва от заклет преводач и при необходимост се заверява в Дирекция „Консулски отношения“ на МВнР. Той предава точно и вярно съдържанието на текста, като преводът се оформя на бланка на Алекс енерджи ООД и се скачва с оригинал или копие на преведения документ.

При неофициалния превод преводачът може да извършва изменения в текста на превода (целевия текст) съобразно желанието на клиента, като извършеният превод не се оформя на бланка и не се удостоверява с подпис, заверен с печат.

Обемът на извършените писмени преводи се изчислява: стандартна страница по БДС от 1800 символа с включени интервали, изчислени въз основа на готовия превод (целевия текст) посредством опцията Word Count – Characters (with spaces). В този случай минималният обем е 1/2 страница. Над 1/2 страница се закръглява до първата цифра след десетичната запетая.

„Алекс енерджи“ ООД извършва превод на специализирана документация във всички сфери на бизнеса и технологиите. В зависимост от използваната терминология, се подбират преводачи и редактори, които имат съответните познания и професионален опит. При необходимост, е възможно да бъде осигурен външен консултант, специалист по съответната терминология.

Цените за превод на документите са разделени както по групи на сложност, така и по различната бързина на поръчката:

 • Обикновена поръчка – 3 работни дни (до 12 страници)
 • Бърза поръчка – 24 часа (обем не по – голям от 7страници)
 • Експресна поръчка – до 8 работни часа (не повече от 5 страници)

Обработването и превеждането на техническа и/или специализирана документация изисква повече време.

Преводи, възложени до 13:00 часа (CET +2), срокът на изпълнение започва тече от същия ден.

Преводи, възложени след 13:00 часа (CET +2), срокът на изпълнение започва тече от следващия работен ден.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Пакетна услуга, подходяща за стартиращи или микро предприятия с нисък оборот и малко персонал.

 • Фиксирана месечна такса според вида на бизнеса.
 • Събиране на документи от офис на клиента
 • Текущо счетоводно отчитане
 • Ежемесечни доклади за резултата от дейността
 • Годишно приключване – изготвяне на годишен финансов отчет, подаване на отчет за нуждите на статистиката, изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация, публикуване на отчет в търговски регистър
 • Отчитане на ДДС
 • Администриране на отношенията с персонала
 • Подаване на всички необходими декларации в НАП
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ, ИТ, ТР и всякакви други държавни и общински органи

Предназначени са за малки и средни предприятия и се структурират според техните нужди. Готови сме да поемем пълно обслужване, в това число:

 • Събиране на документи от офис на клиента
 • Текущо счетоводно отчитане
 • Ежемесечни доклади за резултата от дейността
 • Годишно приключване – изготвяне на годишен финансов отчет, подаване на отчет за нуждите на статистиката, изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация, публикуване на отчет в търговски регистър
 • Отчитане на ДДС
 • Администриране на отношенията с персонала
 • Подаване на всички необходими декларации в НАП
 • Съдействие по въпроси, свързани със здравословните и безопасни условия на труд
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ, ИТ, ТР и всякакви други държавни и общински органи

Заплащането се формира или на база на фиксирана месечна такса, или на обем извършена работа – според това как е по-приемливо за нашия клиент.

Оказваме пълно съдействие на клиенти, които желаят да започнат свой бизнес, в това число:

 • Изготвяне на учредителни документи;
 • Регистриране на новото юридическо лице в Търговския регистър;
 • Консултиране на клиента по въпроси, свързани с откриване и водене на разплащателна сметка, покупка на касов апарат, водене на касова книга;
 • Информиране на клиента по основни въпроси, свързани с трудово-осигурителните и данъчни задължения;
 • Изготвяне на начален бизнес план

Възнаграждението представлява еднократна фиксирана сума

Одиторски услуги

Ние не сме специализирано одиторско предприятие. Работим с водещи регистрирани одитори.

Ние ви свързваме с одитора, но не взимаме комисионна за това!

Услуги, предназначени за физически лица.

 • Попълване и подаване на всякакъв вид данъчни декларации
 • Консултации по въпроси, свързани с данъчните и осигурителните закони
 • Пенсиониране
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ, ИТ и пр.

Възнаграждението представлява еднократна твърда сума.

Устен превод

УСТЕН ПРЕВОД

АЛЕКС ЕНЕРДЖИ ООД предлага услуги по устни преводи.

Поради спецификата на тази услуга, цените се договарят за всяко конкретно запитване. За да се осигури преводач за конкретен ден и час е необходимо предварително запитване, поне 3 /три / дни по – рано.

Често при запитване за устен превод /особено, когато преводът е специализиран/ се изисква от Клиента примерен текст, който покрива поне част от терминологията на бъдещия устен превод, за да се подготви преводачът.

Видове устни преводи

 • Консекутивен – специалистът от Алекс енерджи ООД изслушва говорещия, говорещият спира и изчаква преводача да предаде смисъла на казаното на съответния език. Този тип услуга е подходяща при бизнес срещи, пътувания, туристически обиколки, посещение на официални ведомства и държавни органи, при превод от заклет преводач пред нотариус и в съдебна зала.
 • Симултанен – специалистите на Алекс енерджи ООД превеждат едновременно с говорещия в реално време. Този вид услуга се извършва от екип от двама преводачи, които се редуват. Те работят в звукоизолирани кабини, използвайки слушалки и микрофони. Тази услуга е подходяща за семинари, конференции, конгреси, бизнес обучения, презентации, дискусии, произнасяне на официални речи, филмови или кино прожекции.
 • Шушутаж (превод на ухо) – преводачът е съвсем близо до слушателя и превежда, шепнейки на ухо. Тази услуга е подходяща за малки групи участници, седящи или прави, в близост един до друг.
 • Пред нотариус – преводачът придружава клиента при изповядване на сделки, превежда документите и се уверява, че клиентът е наясно със съдържанието.
 • Придружаване – преводачът придружава един или повече клиенти по време на пътувания, преговори, срещи, туристически обиколки, настаняване и др. В различните ситуации придружаването може да включва всеки един от посочените по-горе видове устен превод.

Легализация на документи

Легализация на документи

Легализацията е процедура, при която съответните институции потвърждават достоверността на официални документи и/или автентичността на подписа на преводача.

Услугата се извършва от различни институции – министерства, агенции, дирекции, посолства, консулски служби, като включва:

 • заверки на документи и техни копия/дубликати във всички държавни институции на Р. България;
 • легализация на преводи в отдел „Легализации и заверки“ на Министерство на външните работи на Р. България;
 • заверка на документи в посолствата и консулските служби, които се намират на територията на гр. София.

Преди да бъде извършена легализация, може да бъде необходимо поставянето на допълнителна заверка на документа, която предхожда легализацията. След поставянето на всички необходими заверки, документът се превежда, редактира, оформя според изискванията за изготвяне на официален превод и заверява в съответното ведомство. След сдобиването на документа с всички необходими заверки, Документът може да бъде използван и е напълно валиден пред всички институции в държавата, за която следва да послужи.

„Алекс енерджи“ ООД подготвя и внася документи във всички посолства и държавни администрации в страната.

Процедурата по подготовка на документите за легализация, се извършва от специалисти с дългогодишен опит, което гарантира качественото и коректно обслужване от страна на „Алекс енерджи“ ООД.

Цената на легализацията в различните министерства, посолства, дирекции и др. варира в зависимост от срока на изпълнение и вида на документа. Общата стойност на услугата се формира като сбор от стойността на превода, фирмената такса и таксата на съответната институция.

Миграционни услуги

 •  Документи за кандидатстване на визи C и D и за продължително и постоянно пребиваване на чужденци в България
 •  Подготовка на необходимите документи за получаване виза C и Д.
 •  Консултация относно възможните законови основания за продължително или постоянно пребиваване в България или други страни в ЕС.
 • Подготовка на необходимите документи за разрешение за работа в България
 • Подготовка на документи за продължително или постоянно пребиваване на чужденци извън ЕС, членове на семейство на български гражданин или на граждани на ЕС.
 • Регистрация на търговско представителство на чуждестранна фирма в Българска Търговско – Промишлената Палата и Регистър Булстат
 • Предоставяне на необходимата помощ и логистика за снабдяване на всякакви документи издадени в България инеобходими за производството по предоставяне на виза или разрешение за продължително или постоянно пребиваване
 •  Подготовка на необходимите документи за кандидатстване на чужденци за българско гражданство в Министерство на правосъдието

ПРАВНИ УСЛУГИ

ТЪРГОВСКО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

 • Изготвяне на цялостни правни анализи на търговски дружества; Консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества.
 • Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие, неправителствени организации, юридически лица с нестопанска цел и др.; Преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне; Промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата; Учредяване и регистрация на клонове на дружества.
 • Правна и данъчна консултация при прехвърляне на дружествени дялове и изкупуване на участие в дружество.
 • Прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества.
 • Консултации, изготвяне и съдействие при сключването, изменение и прекратяване на всички видове търговски сделки – покупко-продажба, наем, дарение, замяна, заем, договор за изработка, дистрибуторски, комисионен, спедиционен договор, договори за превоз, договор за строителство, договор за доставка, за посредничество, договор за търговско представителство, договор за франчайзинг, договор за лизинг, договор за кредит и др
 • Процесуално представителство и защита в производства по реда на чл.410 и 417 от ГПК.
 • Процесуално представителство, защита и съдействие на страна по изпълнително дело. Изготвяне на молба за образуване на изпълнително дело, предприемане на действия с цел удовлетворяване на вземания, както и обжалване на действия или бездействия на съдебни изпълнители.

БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

 • Консултации по договори за банкови кредити и обезпечения – ипотеки, особени залози и други; Защита при неравноправни клаузи.
 • Процесуално представителство на банки по дела, касаещи банкови операции и сделки.
 • Правни консултации във връзка със специфични застрахователни рискове: гаранции, финансови загуби, бизнес-застраховане;
 • Процесуално представителство при настъпване на застрахователни събития.

ВЕЩНО ПРАВО – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 • Анализ на собствеността. Пълна проверка на валидността на вещните права и липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;
 • Участие в преговори и изготвяне на предварителни договори и нотариални актове със собственици и строителни фирми за придобиване на недвижим имот;
 • Консултации по договори за поддръжка и управление на недвижими имоти;
 • Етажна собственост – организиране на общи събрания на етажната собственост, представителство на собственици, консултации и съдействие при създаване на сдружения на собствениците, представителство пред общинската администрация, процесуално представителство във връзка с неизпълнение на решения на етажната собственост, както и при искове за отмяна на незаконни решения на общото събрание на етажната собственост.
 • Процесуално представителство по дела от вещноправен характер. Спорове за собствеността, делби, наличие на ограничени вещни права искове за собственост. Съдебни производства за връщане на платени суми, разваляне на договори и сключване на окончателен договор.
 • Правни консултации във връзка със строителния процес – изисквания и процедури. Консултации, изготвяне, преговори, представителство при сключване на договори между участниците в строителството – възложители, строители, проектанти, консултанти.
 • Представителство пред общинската администрация при промяна на предназначението на земя и урегулиране на земеделски имоти.

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • Устни и писмени консултации относно действащото семейно законодателство в Република България, включително относно избор на подходящ режим на имуществени отношения между съпрузите.
 • Правна помощ и изготвяне на брачен договор, както и съдействие при въпроси относно действието, изменението и прекратяването на брачния договор.
 • Процесуално представителство и защита при прекратяване на брака по исков ред, както и съдействие при развод по взаимно съгласие. Изготвяне и предявяване на искове относно съпружеската имуществена общност, упражняване на родителски права и определяне на режим на лични отношения с децата.
 • Предявяване на искове относно оспорване и установяване на произход.
 • Процедури по Закона за защита от домашно насилие, включително и съдействие за издаване на заповед за защита от домашното насилие.
 • Правна помощ при въпроси относно наследяването, включително изготвяне на завещание, уточняване на наследствени дялове, отказ и приемане на наследството, уреждане на задълженията на наследодателя към кредиторите му, управление и защита на наследствената маса, както и последваща делба на наследствено имущество.

ДАНЪЧНО И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. Процедури по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди;
 • Консултации, изготвяне на документи и представителство в процедури по издаване на индивидуални административни актове. Процедури по ЗУТ, вкл. обжалване на ПУП, издаване на разрешителни за строеж, узаконяване на незаконни строежи, удостоверение за търпимост и др.;
 • Представителство по данъчни и административни дела, свързани с незаконосъобразно определяне на данъчни и административни задължения на физически и юридически лица.
 • Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред, включително ревизионни актове и други актове на органите по приходите, наказателни постановление, актове за налагане на принудителни административни мерки, атове за установяване на административни нарушения и др. по административен и съдебен ред;
 • Консултации и представителство при участие в процедури по възлагане на обществени поръчки. Съдействие при набавяне и окомплектоване на необходимата документация. Обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията и съд.
 • Международна правна помощ по въпросите на данъчната регистрация и данъчното планиране, вкл. данъчно планиране при учредяване на търговски дружества, данъчно планиране при сливания и придобивания, правни консултации за избягване на двойно данъчно облагане, международно данъчно планиране, консултации за правилен режим на ДДС и акцизите,  данъчна регистрация и др.
 • Процесуално представителство и защита при обжалване на издадени наказателни постановления, както и изготвяне на възражения по издадени актове за установяване на административни нарушения.

КОНКУРЕНТНО И ПОТРЕБИЛЕСКО ПРАВО

 • Консултации в областта на конкурентното право на Република България .
 • Процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията по преписки, свързани с нарушения на Закона за защита на конкуренцията, както и в производства по получаване на разрешения при концентрация на стопанска дейност.
 • Процесуално представителство пред Върховния административен съд в производства по обжалване на решения на Комисията по защита на конкуренцията.
 • Консултации в областта на потребителското право в Република България, както и действащото законодателство на ЕС.
 • Изготвяне на жалби и процесуално представителство пред Комисия за защита на потребителите.
 • Процесуално представителство пред съдилищата за искове по Закона за защита на потребителите, включително за вреди, произлезли от явни или скрити недостатъци на стоки, закупени от потребители.

ТРУДОВО ПРАВО

 • Съдействие при упражняване на правата на граждани, произтичащи от трудовото законодателство
 • Защита срещу незаконно уволнение, включително и правна помощ и процесуално представителство относно искове за отмяна на уволнение, възстановяване на работа, както и обезщетение за вреди, произтичащи от незаконно уволнение.
 • Искове за отмяна на дисциплинарни наказания и за изменение на мястото и характера на работата
 • Съдействие и процесуално представителство за искове за обезщетения срещу работодателя, например обезщетение при недопускане до работа, при временно отстраняване от работа и др.
 • Съдействие при ангажиране на имуществената отговорност на работника и служителя.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИ

 • Консултация относно актуалното законодателство в областта на обществените поръчки и концесиите, относно избора на възложителите на най-подходяща форма за разходване на публичните средства, при отчитане на нуждите на последния и ефективното и качествено провеждане на процедурите.
 • Изготвяне на документация за обществени поръчки на публични и секторни възложители за процедурите по чл.18 от Закона за обществените поръчки.
 • Участие на експерти в Комисията, назначена от възложителя, за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог.
 • Изготвяне на документация за провеждане на процедури по Закона за концесиите, както и участие на експерти в Комисията за провеждане на процедурата.
 • Представителство пред възложители и подготовка на документи на участници и кандидати в процедури по ЗОП и Закона за концесиите.
 • Правна помощ и процесуално представителство пред Комисия за защита на конкуренцията и ВАС относно обжалване на процедури по ЗОП и Закона за концесиите
Back To Top
Search